Slurry Seal

 Práce jsou prováděny speciálním strojem pro pokládku kalových krytů  - pokladačem živičných kalů PŽK na podvozku T-815.


Využití  úprav kalových zákrytů typu SLURRY SEAL

Povrchy živičných vozovek trpí během času zvětráváním živičného pojiva a dochází k vydrolování zrn kameniva. Působením vody a střídáním teplot během celého ročního období dochází k urychlení uvolňování zrn kameniva z povrchu vozovky  a postupně se vytváří výtluky. Předejít těmto poruchám a oddálit rekonstrukce komunikací se dá právě položením kalového zákrytu, který vyplní všechny drobné poruchy a uzavře  povrch, který zároveň ochrání před vodou a vytvoří novou obrusnou vrstvu. Tento proces prodlouží životnost komunikace o několik let a to dle zatížení komunikace. Živičné vozovky s kryty ze směsi kameniva obaleného (koberce) nepodléhají v takové míře rozrušení povrchové vrstvy. Ke zvětrávání živičného pojiva zde dochází také. U vozovek tohoto druhu  můžeme pozorovat nadměrný obrus způsobený rovněž dopravou. Zde se doporučuje spíše zvolit technologii  položením mikrokoberce, který se vzhledem ke své hrubosti hodí více  na sil.I.a II.tříd .

Emulzní kalový zákryt se provádí ve dvou vrstvách pro kvalitní zakrytí původního podkladu. Vozovku nevyrovná, pouze kopíruje terén. Tato technologie se používá především na penetrační živičné  vozovky, kde touto metodou dochází k uzavření povrchu vytvořením nové obrusné vrstvy. Princip emulzního kalu spočívá ve směsi drobného kameniva spojité zrnitosti frakce 0-4 mm, asfaltové emulze, záměsové vody a aditiva označovaného jako stabilizátor. Tato kombinace vytvoří živičnou polotekutou, kašovitou směs, která se pokládá speciálním kladečem na předem řádně vyspravený (provedeny vysprávky obalovaným kamenivem nebo penetračním způsobem) a vyčištěný povrch vozovky. Postupným vyštěpením emulze a vypařením vody kalová vrstva tuhne, pevně přilne k původnímu povrchu a vytvoří tak novou ochrannou a obrusnou vrstvu. Po tuto dobu tuhnutí je nutné odklonit provoz do druhé poloviny vozovky.Tato živičná úprava se běžně používá na penetračních komunikací převážně na sil. II.tříd a hlavně na MK. Tato úprava je žádána obecními úřady k opravě místních komunikací a ostatních ploch v obcích. U této technologie je lákavá i poměrně přijatelná cena. Proto jsou i využívány k drobným opravám při reklamacích kobercových úprav, vzhledem k přijatelné ceně.

Garanci kvality prováděných prací zaručujeme dodržením technologií  dle ČSN, TP a TKP, jakož i dalších předpisů schválených MDS pro zajištění RSJ-PK pro danou technologii. Firma SILKO s.r.o. vlastní certifikát Systému managementu kvality  dle ČSN EN ISO 9001:2016. Vlastní rovněž  Osvědčení o shodě řízení výroby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Toto osvědčení opravňuje společnost provádět kalové kryty na státních pozemních komunikací.  Kvalita námi provedených úprav  lze rovněž posoudit a zhodnotit z práce v předešlých letech na silniční síti Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje,  a obcí Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje apod. To ,že tyto technologie provádíme přes 20 let, je ta nejlepší  záruka naší kvality.