MIKROKOBERCE

 Práce jsou prováděny strojem na pokládání mikrokoberců od německého výrobce BREINING na podvozku vozidla IVECO.


Na co lze mikrokoberec použít?

Mikrokoberec  vytváří na povrchu vozovky nebo vrstvy tenkou souvislou živičnou vrstvu sloužící k jeho ochraně proti pronikání vody, k prodloužení životnosti vozovky a k omezení vzniku a šíření poruch. Vrstva nezvyšuje únosnost konstrukce. Mikrokoberce se kladou na veškeré druhy hutněných asfaltových vrstev podle ČSN 73 6121. Je možné provést zakrytí cementobetonových krytů, krytů z kameniva stmeleného hydraulickými pojivy.  Výhodné je použít technologii jako vrchní krycí vrstvu po opravách výtluků s použitím turbomechanismu (patchmatic). Tato technologie je schopna vyrovnat menší nerovnosti v profilu vozovky narozdíl od technologie Slurry seal, která pouze kopíruje profil vozovky s minimální možností vyrovnání povrchu. Mikrokoberec není vhodné pokládat na vozovkách nebo plochách, kde již došlo k porušení únosnosti konstrukčních vrstev nebo kde je kryt nadměrně deformován.Klimatická omezení

Mikrokoberce se provádějí při teplotě ovzduší nejméně +10°C ve stínu, přičemž teplota vzduchu za posledních 24 hodin nesmí klesnout pod +5°C. Teplota podkladu musí být větší než +5°C a musí mít tendenci stoupat. Hrozí-li nebezpečí mrazu do 24 hodin po pokládce, je nutno práce zastavit. Za optimální je považována teplota v rozmezí od +15°C do +25°C. Úpravy nelze provádět za deště nebo je-li na povrchu podkladu souvislý vodní film. Mikrokoberce však lze pokládat na vlhký povrch.


Omezení silničního provozu

Mikrokoberce se kladou zpravidla za omezeného, případně uzavřeného, silničního provozu. Provoz lze obnovit po vyštěpení a konsolidaci směsi. Za obvyklých podmínek při použití kationaktivních emulzí činí tato doba 20 až 40 minut, maximálně však 60 minut.


Záruka kvality

 Garanci kvality prováděných prací zaručujeme dodržením technologií  dle ČSN, TP a TKP, jakož i dalších předpisů schválených MDS pro zajištění RSJ-PK pro danou technologii. Firma SILKO s.r.o. vlastní certifikát systému managementu kvality  dle ČSN EN ISO 9001:2016. Vlastní rovněž  Osvědčení o shodě řízení výroby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Toto osvědčení opravňuje společnost provádět kalové kryty na státních pozemních komunikací.  Kvalita námi provedených úprav  lze rovněž posoudit a zhodnotit z práce v předešlých letech na silniční síti Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Ředitelství silnic a dálnic Správa Jihlava, měst a obcí Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje apod. To ,že tyto technologie provádíme přes 20 let, je ta nejlepší  záruka naší kvality.

slip beautystic.com victorian ball gowns
how can i invest in sex doll?
waterproof ability is definitely the good thing about best swiss fake watches.